Trafikverket och klimatmålet

Jag har i SvD kritiserar Trafikverket för att de på oklara grunderna ändrat behovet av ändrad trafikutvecklingen när vi ska klara klimatmålet för transporter.

Trafikverket har i flera år redovisat att vägtrafiken nationellt behöver minska med 20 procent till 2030 för att tillsammans med teknikutveckling för fordon och bränsle klara klimatmålen. Siffran 20 procent har gällt nationellt och har räknats på nivån 2010. Nu 2015 har Trafikverket oväntat angett siffran för trafikminskning till enbart 12 procent. Ändringen får effekter på bland annat hur vi ser på vägnätets utbyggnad och vilka åtgärder som behöver vidtas.

I den statliga utredningen Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84 (FFF-utredningen), liksom i Naturvårdsverkets rapporter har siffran 20 procent varit central för att klara klimatmålen. Detta har också gällt alla Trafikverkets rapporter och underlag kopplade till klimatmålet.

I en rapport publicerad i januari i år (2015) från Trafikverket (2014:137) har man diskret bytt siffra till 12 procent nationellt. Det sägs på ett ställe att det beror på att trafikökningen är större än tidigare beräknat. Samtidigt har man muntligt svarat att orsaken till ändringen beror på ökad andel biobränsle i beräkningsmodellen. Ingen av dessa förklaringar synes självklara. Varken var för sig eller tillsammans.

Varför har Trafikverket bytt siffran till 12 procent? Varför har förändringen skett så diskret? Siffran återfinns endast i en tabell med tillhörande not. Varför skruvar man ned trafikminskningsbehovet?

De olika förklaringarna som givits är:

    1. Att trafikökningen i det så kallade Business As Usual scenariot (BAU), dvs scenariot om inga åtgärder görs, har ökat och att det ger enlägre trafikminskningssiffra 2030.  Men om man räknar upp trafikökningen i BAU borde behovet av trafikminskning inte minska för att klara klimatmålen. Återfinns som skriftlig förklaring i rapporten.
    2. Det andra svaret som kommer från myndighetshåll men saknas i rapporten är att man nu räknat om andelen biodrivmedel från 15 till 20 TWh och att det gör att trafikminskningsbehovet borde bli mindre. Men redan FFF-utredningen använde sig av siffran 20 TWh och pekar ändå ut 20 procent som minskningsbehov (se FFF 822 med flera ställen). Vad är då nytt?

Har något nytt egentligen hänt och varför ger man olika förklaringar? Varför har man förklaringar som inte rakt av håller? Trafikverket ger inget ytterligare som reder ut detta i SvD. Klart är att de olika målen får direkt påverkan på hur vi planerar infrastrukturen framöver. Det påverkar också de åtgärder som behövs för trafikminskningen. Med fel mål kan vi skapa en situation som är ohållbar 2030.

En annan intressant aspekt som ligger utanför själva grundkritiken mot Trafikverket men som har bäring på deras beräkningar är att biodrivmedlen framförallt har en potential som biodiesel. Men biodiesel är behäftat med samma problem som VW nu har dvs höga utsläpp av kvävedioxid. Detta gör att biodiesel både ställer till andra problem som man glömt bort vilket gör att bränslet kanske inte bör användas och har lägre effektivitet. Det innebär därmed att om korrelationen kvävedioxid – koldioxid stämmer, dvs om man löser kvävedioxidfrågan ökar dieselförbrukningen, blir bilarna CO2 tjuvar och klart mindre effektiva. Detta gör att eventuella biobränslekalkyler i klimatscenarierna måste revideras ned kraftigt. Samma mängd diesel ger färre personkilometer.

 

Nedan länkar till olika rapporter. Sista rapporten är den där ändringen av målet återfinns.

Trafikverket: Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit. 2012:105. Se bland annat s. 25, 49, 63.

Trafikverket: Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050. 2012:224. Se s. 94.

Trafikverket: Exempel på Workshop från 2011.

Fossilfrihet på väg. SOU 2013:84, se bl.a. s. 812. Siffran 20 procent nationellt är genomgående i utredningen.

WSP: Transportsnålt samhälle – för att nå klimatmålen 2030. Delprojekt III. Klimatmålens krav på tätortsåtgärder kontra kommunernas planer. Projekt åt Trafikverket. Se bla s. 6.

Trafikverket: Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. 2014:137. Publicerad jan 2015. Se s. 34-37. Speciellt sidan 37 i tabellen står 12 procent längst ned. Om man läser noten framgår ändringen. Men det är inte mycket tydligare än så här. Att TrV ändrat siffra genomgående i och med detta framgår inte.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: