Frågor och svar om miljözoner

Nytt frågor och svar

Som jag tidigare med glädje berättat har regeringen nu gett besked om hur miljözonsreglerna kommer att se ut. Regeringen gjorde en del ändringar i förhållande till det förslag som Transportstyrelsen lämnade januari 2017. Detta föranleder mig att lägga upp nya uppgifter om vad som gäller och troligen kommer att gälla för miljözoner i Stockholm. Så här kommer ett uppdaterat frågor och svar:

Frågor och svar om miljözoner

Varför ska miljözoner införas?
Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Omkring 450 personer beräknas dö en för tidig död varje år i Stockholms län på grund av dålig luft från vägtrafiken. Den absolut dominerande källan till kvävedioxider i stadsmiljö är biltrafiken.

Stockholms stad klarar inte EUs lagstiftade gränsvärden för luftkvalitet och staden klarar inte heller Sveriges lagstiftade gränsvärden eller riksdagens miljömål om frisk luft.

Miljözon klass 2 blir möjligt att införa 2020 för att komma tillrätta med den lokalt dåliga luftkvaliteten. Miljözon klass 3 blir möjligt införa även som ett led i omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
 

Vilka bilar tillåts i miljözonerna?
Miljözoner är områden där äldre bilar inte tillåts köra enligt lag (formellt en regeringsförordning), utifrån ett antal kriterier. Från 1 januari år 2020 kommer det finnas tre olika klasser av miljözoner. Kommunerna bestämmer det geografiska området för en miljözon och om de ska införas.

Klass 1 finns redan idag och innebär att tunga fordon över 3,5 ton måste uppfylla utsläppsklass euro 5 och högre för att får köra i miljözonen. Detta gäller till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 som får köra i zonen. Den zon som finns i Stockholm idag är klass 1 och motsvarar ungefär samma geografiska område som trängselskatteområdet.

Klass 2 får införas från 1 januari år 2020. Inom zonen får lätta fordon, t ex personbilar, köra som är klassade som minst Euro 5 eller Euro 6. Den 1 juli år 2022 skärps kraven på dieselbilar som då måste uppfylla kraven för Euro 6 för att få köra i zonen.  Självklart får bilar som har bättre miljöprestanda köra inom zonen t.ex. elbilar och bränslecellsbilar.

Klass 3 får införas från 1 januari år 2020. Inom zonen får endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får endast tunga fordon som är drivs av el, bränsleceller, gasfordon i Euro 6 och laddhybrider i Euro 6 köra.
 

Vad är Euro 5 och Euro 6?
EU:s utsläppskrav på luftföroreningar för nya fordon regleras i olika euro-klasser. Det som regleras är bland annat kväveoxid (NOx), partiklar (PM) och kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2) regleras i en separat förordning. Euro 5 blev krav 1 september 2009, Euro 6, 1 september 2014. Dieselbilar med Euro 6 började dock säljas redan 2012.

Hur gamla bilar kommer inte tillåtas inom zonerna?
Från 2020 inom miljözon klass 2 kommer inte bilar tillåtas som är äldre än september 2009, det vill säga 11 år gamla bilar eller äldre. När klass 2 skärps från år 2022 tillåts inte åtta år gamla dieselbilar eller äldre inom zonen. Det finns dock enstaka äldre bilar som har euro 6 som kommer få köra i zonen. Det är vilken typ av utsläpp/rening som avgör vilken bil  som kommer vara tillåten. Uppgifter om enskilda fordon finns i bilregistret. Se längre ned i detta Q&A. En bil har en genomsnittslivslängd på 17 år.

Inom en möjlig miljözon klass 3 kan det bli så att även helt nya bilar som inte uppfyller kraven på klass 3 utesluts. Inom zonen får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. Det är dock miljözon klass 2 som främst har diskuterats för ett införande här i Stockholms stad.

När införs miljözonerna?
Regeringen har meddelat att kommuner har rätt att införa miljözoner från år 2020. Det är upp till kommunerna att avgöra om, när och vart miljözoner ska införas. Miljöpartiet anser att miljözoner ska införas i Stockholm år 2020 men vilka gator eller områden som berörs behöver utredas vidare.
 

Var införs zoner?
Det kan vi inte svara på ännu. Regeringen gav besked den 23 mars 2018 och nu ska vi inom Stockholms stad utifrån det beskedet utreda och föreslå vilka gator och eller områden som kan bli föremål för miljözoner. Utgångspunkten är att det kommer att beröra platser som idag har problem med luftkvaliteten.

Stockholms stad tillsätter den 11 april 2018 en politisk referensgrupp med samtliga partier i kommunstyrelsen för att få en så bred uppgörelse som möjligt. Gruppen leds av mig Daniel Helldén. Samtliga partier i kommunstyrelsen har i mars 2017 uttalat sig positiva för miljözoner. Det kommer vara miljöförvaltningen, trafikkontoret och stadsledningskontoret som bidrar med analysarbetet.
 

Ska hela innerstaden och Gamla stan omfattas?
Vi i Stockholms stad har ännu inte lämnat besked om vart miljözonerna ska införas utan detta ska vi nu titta på efter regeringens besked. Transportstyrelsen hade som beräkningsexempel i sin fallstudie att hela innerstaden skulle få zon klass 2. Transportstyrelsen arbetade också med en zon klass 3 för enbart elfordon i Gamla stan. Detta var just en fallstudie och inget egenligt förslag från Transportstyrelsen. Efter att regeringen den 23 mars 2018 lämnade besked om att kommuner ges laglig möjlighet att införa miljözoner påbörjar Stockholms stad sitt arbete med att analysera var i staden miljözoner är nödvändiga. Zon 3 i Gamla stan har inte varit uppe för diskussion.

Vilka påverkas av de nya miljözonerna?

De flesta Stockholmare påverkas av dålig luft. Miljözonerna innebär att det blir bättre luft. Det gynnar barn, äldre och personer med redan dålig hälsa allra mest, och framförallt de som bor eller ofta vistas i stadsmiljöer med dålig luft. Det innebär även att äldre dieselbilar inte kommer att få köras inom miljözonerna. Den som äger en dieselbil behöver därför avstå från att köra i just miljözonen.
 

Vad släpper bilarna ut?
Det har visat sig att dieselbilar släpper ut omfattande mängder kvävedioxid som skadar folks hälsa allvarligt. Det finns gränsvärden för hur mycket kvävedioxid som får finnas i utomhusluften. På till exempel Hornsgatan i Stockholm överskred vi dygnsgränsvärdet, den lagstadgade miljökvalitetsnormen för kvävedioxid redan i februari 2017. Under ett stort antal år har vi överskridit EUs gränsvärde för årsutsläpp. Hur det ser ut 2017 vet vi ännu inte men för att vi ska klara värdet enligt Naturvårdsverket måste vi klara det flera år i följd. Detta beror på att tillfälliga väderförändringar (tex blåsiga år) kan bidra till sänkta värden, men ändå inte lyckats lösa problemen långsiktigt.  Det visar på att miljözonerna behövs.
 

Hur mycket släpper dieselbilarna ut?
Alla dieselbilar släpper ut mer kväveoxid i verklig trafik än vad reningen lovat. Euro 6 dieselbilarna som kommer godkännas inom miljözonerna släpper i snitt ut 5-6 gånger mer än uppgett.

Samtidigt visar det sig att Euro 5-bilarna släpper ut avsevärt mer än vad de skulle få göra. En Euro 5 dieselbil släpper i verklig trafik ut som en Euro 2-klassning (IVL 2017: 6). Euro 2 infördes 1997 (TS 2016:43). Det vill säga alla Euro 5 bilar släpper ut som om de vore från förra seklet.

Utöver detta har vi VW dieselskandalen (dieselgate) som uppdagades 2015 där man manipulerat bilarna så att de fungerade annorlunda i laboratorietest än utanför labbet.  Bland annat kände de av om någon satt i bilen. De manipulerade bilarna släpper ut upp till 40 gånger gränsvärdet.
 

Kräver regeringen att alla manipulerade dieselbilar i Sverige åtgärdas?

Regeringen uppmanar alla som äger en manipulerad dieselbil att få den åtgärdad hos tillverkaren. Tillverkaren är då skyldig att åtgärda bilen utan kostnad för bilägaren. Många har redan gjort detta, men naturligtvis ska alla bilar åtgärdas. Om det blir nödvändigt kommer regeringen se över möjligheten att pressa på så att detta sker snabbare. Hittills har i storleksordningen 150 000 bilar åtgärdats.

Varför ställer inte regeringen krav på fordonstillverkarna?

EU:s lagstiftning på området är bristfällig. Det är många dieselbilar som släpper ut mer kväveoxider än vad som är tillåtet, men reglerna fungerar så att det enbart är de tillverkare som manipulerat bilarna i testsituationer som måste åtgärda bilarna. De andra kan vi som medlemsstat inte göra något åt. En godkänd bil är en godkänd bil. Det innebär att krav på biltillverkare inte är ett seriöst alternativ till miljözoner.

Hur ska miljözonerna kontrolleras?
Det är idag Polisen som är ansvarig för tillsynen av den befintliga miljözon klass 1. I nuläget blir även Polisen ansvarig för tillsynen i klass 2 och klass 3, men regeringen ger också ett uppdrag till Transportstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra trafikregler efterlevs. Regelverket kan därmed ha ändrats till år 2020.

Hur mycket kostar det samhället att införa miljözoner

I Transportstyrelsens utredning fanns en modellberäkning på miljözoner i hela Stockholms innerstad och en elbilszon 3 i Gamla stan. De räknade då ut att om alla som bodde inom området och de som åkt in utifrån skulle tvingas byta bil blev det en kostnad på över 10 miljarder.

Vi har i Stockholm inte sagt att vi ska införa zoner i hela innerstaden och vi har inte pratat om en zon 3. Detta betyder att mycket färre bilar berörs. För det andra ändrade regeringen införandetiden med 2 år för krav på Euro 6 för diesel. Det gör att fler kommer att ha bytt bil innan de skarpaste kraven införts. För det tredje byggde beräkningen på att en dieselbilägare med euro 5 bytte till en nyare diesel med Euro 6. De kan lika väl byta till en bensinbil Euro 5. Då är det snarlikt andrahandsvärde för bilarna och en mindre kostnad för byte. Man landar då på uppskattningsvis ¼ av kostnaden för att få till bra luft i Stockholm.

När jag köpte dieselbil var den miljöbilsklassad
Diesel har tidigare varit klassad som miljöbil eftersom att den har lägre utsläpp av koldioxid än en motsvarande bensinbil. Dock har dieselbilar betydligt högre utsläpp av kväveoxid som påverkar den lokala luftkvaliteten. Därför är den inte lämplig som miljöbil och dieselbilar är inte lämpade för täta städer men är bra bilar i stora delar av landet som inte har lokala problem med luftkvaliteten.

 

Var inte utsläppen kända när diesel blev en miljöbil

Jo, men alliansregeringen blundade för detta. Redan 2010 föreslog Transportstyrelsen miljözoner för personbilar och samtliga partier i Stockholms stad var även då enigt positiva till detta. Alliansregeringen begravde detta förslag och valde istället mot bättre vetande att subventionera dieselbilar. Problemet var känt men regeringen bortsåg från detta och därför är vi i den situation som nu har uppstått.

Hur blir det med min veteranbil?

Bilar äldre än 30 år är undantagna för att inte veteranbilar ska omfattas av reglerna för miljözonerna

Vad gäller för moped och motorcyklar?

Mopeder och motorcyklar berörs inte av de nya miljözonerna.

Finns möjlighet för undantag för personer med tex handikapptillstånd?

Regeringen har lämnat besked om miljözoner men än så länge finns det ingen beslutat förordningstext. Det är ännu för tidigt att säga vilken möjlighet det kommer att finnas för undantag.

Går det att söka vilken Euro-klassning en bil har?

På Transportstyrelsens hemsida går det att söka på Fordonsuppgifter med hjälp av registreringsnummer. Alla bilar har dock inte en euro-klassning. Dessa bilar är äldre och tillåts inte i miljözon klass 2 eller 3.

Sök här på bilar

 

En kommentar

  1. Konstantinos Atmatzidis · · Svara

    om man kör på E4 till exempel som går genom Stockholm, utan köra på innerstan . kommer det att räknas som miljözon?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: