Elsparkcyklarna i Stockholm

Elsparkcyklar började dyka upp i Stockholm september 2018. Under hösten var de få liksom antalet bolag. Under våren 2019 ökade antalet markant och vid slutet av september 2019 fanns 8 bolag som bedrev friflytande uthyrningsverksamhet med totalt 8500 elsparkcyklar.

Antal resor

För att få en uppfattning om omfattningen av verksamheten har vi tagit fram statistik på antalet resor som gjorts med elsparkcyklar. Som framgår av ”PM om elsparkcyklar i Stockholm 2019” gjordes totalt 4 miljoner resor i Stockholms innerstad med elsparkcykel under perioden januari till augusti 2019.

Hur många som gjorts till idag vet vi inte men om man utgår från en normalt fördelad månad för september och en minskning under oktober som en följd av kallare väder kan vi skatta resandet idag till drygt 5 miljoner resor.

Olyckor

För att få fram statistik på antalet olyckor med elsparkcyklar har trafikkontoret låtit trafikkonsultbolaget Movea ta fram olycksstatistik gällande elsparkcyklar i Stockholm under perioden januari till augusti 2019. (Olycksanalys. Trafikolyckor Elsparkcyklar_191017). Statistiken är framtagen ur den nationella trafikolycksdatabasen Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Det är inrapporterade olyckor från polis och sjukhus.

Statistiken visar att 132 olyckor rapporterat under perioden januari till augusti 2019. Av dessa var 3 allvarliga, 70 lindriga, 44 måttligt skadade och 15 oskadade. Det är 132 olyckor på 4 miljoner resor. (Det finns 18 ytterligare olyckor som inte finns med i rapporten då det finns en eftersläpning i inrapportering). Den vanligaste skadetiden var kväll/natt mot lördag.

Fördelningen män-kvinnor var jämn i olycksstatistiken och vanligaste förekommande åldern 20 till 35 år. Singelolyckor dominerar liksom skadeutlösaren kantsten.

Överflyttning från andra trafikslag

Det har diskuterats i vilken omfattning elsparkcyklarna tar resor från andra trafikslag. Är det en gångtur, cykel-, kollektivtrafik- eller taxi/bilresa som ersätts? Det finns idag ingen egentlig statistik över detta för Stockholm. Det finns däremot studier och brukarundersökningar från andra städer runt om i världen vilka kan användas för att försöka skatta en överflyttning.

I ”PM om elsparkcyklar i Stockholm 2019” diskuteras detta. Utifrån de siffror som finns från andra städer skulle spannet på överflyttning från exempelvis taxi/bil till elsparkcykel kunna var någonstans mellan 10 och 30 procent i Stockholm. Vanligast förekommande överflyttning i alla studier är från gång till elsparkscykel.

Den intressantaste studien vi hittat har gjorts av den franska byrån 6-t som genom intervjuer, djupintervjuer och frivilliga webbsvar analyserat elsparkcyklarnas användning, påverkan på mobiliteten i staden, typ av brukare, upplevda nytta hos brukarna m.m. i Paris, Lyon och Marseille. De har på ett kreativt sätt brutit ned frågeställningarna i syfte att på ett djupare plan försöka förstå vad elsparkcyklarna innebär för brukarna liksom städerna.

Vi skulle behöva nationella studier av liknande slag för att få en korrekt bild av brukarna, deras upplevda nytta, andras upplevda problem, effekter på transportsystemet och överflyttningseffekter här i Stockholm.

Klimat- och miljöeffekter

Frågan om elsparkcyklarnas miljö- och klimateffekter lyfts ofta. Det finns inga svenska studier på detta. Generellt finns få studier på miljöeffekterna och det är också svårfångad materia då utvecklingen av elsparkcyklar går mycket fort. Det har bara gått drygt ett år sedan elsparkcyklar kom till Stockholm och redan har ett antal generationer cyklar passerat.

Den studie som brukar hänvisas till är en miljöeffektsstudie från North Carolina University och beskriver amerikanska förhållanden. Men den är trots detta överförbar till Sverige. Det som påverkar effekterna är tillverkning/hållbarhet, transporter, insamling och el. Skruvar man på dessa parametrar rör sig också resultaten markant. I rapporten beskrivs bland annat att om insamling av cyklarna för laddning sker med uppsläppsfria fordon (elbil/cykel) faller utsläppen per körd kilometer med upp till 43 procent.

I Stockholm finns åtta bolag verksamma. De har olika metoder för insamling från vanlig Pick Up, el-Pick Up till lastcykel. Detta gör analysen svår att göra generell. Samma sak gäller hållbarhet.

Uppstyrning

Elsparkcyklarna är nya i Stockholm. Det har bara gått ett år sedan de dök upp. Den stora boomen skedde först under senvåren i år. Det är ett genomslag som saknar motstycke.

Cyklarna skapar mycket känslor. Inte bara för att de många gånger ligger i vägen på trottoaren när man är ute och går utan troligen också därför att vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till att något nytt invaderar vår vardag. De är här vare sig vi vill det eller inte. Och de synes vara här för att stanna. Därför behöver vi fördjupa oss i vad de egentligen innebär för oss, hur de påverkar stan och på vilket sätt vi behöver styra upp verksamheten.

Vi tog i våras fram en avsiktsförklaring som frivilligt reglerar cyklarnas användande i Stockholm. Alla bolag har skrivit på den. Den är inte juridiskt bindande men följs i stort. Eftersom vi enligt dagens nationella lagstiftning inte får formellt reglera verksamheten har vi bett regeringen ge oss nya lagar och förordningar för att kunna styra upp verksamheten. Det kanske är på gång. Regeringen har nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda frågan vilket gläder oss.

 

 

Elsparkcyklar i Stockholm 2019. PM Trafikroteln.

Olycksanalys. Trafikolyckor Elsparkcyklar_191017. Movea/Trafikkontoret.

Hollingsworty mfl. , Are e-scooters polluters? The environmental impact of shared dockless electric scooter. Klimatstudie. North Carolina State University

Avsiktsförklaring elsparkcyklar

DN-artikel om reglerbehovet: ”De här lagarna behövs för att få ordning på elsparkcyklarna”. 201909.10. DN.

Stockholm ska forsla bort elsparkcyklar. 2019.09.12. Artikel i DN.

Regeringsuppdrag till Transportstyrelsen.

14 kommentarer

 1. Arne Kriström · · Svara

  Men förbjud omgående de miljöfarliga elsparkcyklarna

  Flera forskningsstudier har på senare tid pekat ut att elsparkcyklarnas miljöpåverkan är långt större än vad som marknadsförs.

  I en nyligen publicerad rapport – en livscykelanalys – från North Carolina State University visas att en elsparkcykel ger upphov till utsläpp på 125 gram koldioxid per kilometer.

  I en uträkning av SR Ekot är det ungefär hälften av utsläppen från en normalstor bil, fem gånger mer än en person som åker stadsbuss och 30 gånger mer än en person på tunnelbanan. Det betyder att en tur med en elsparkcykel bara blir en miljövinst om den ersätter en bilresa.

  Bara 2 hade ersatt bilen
  Men i en enkät som Ekot gjort på stan med 100 elsparkcyklister var det bara två personer som hade valt bort bilen till förmån för elsparken.

  Hälften av de tillfrågade skulle – om elsparkcyklarna inte fanns – annars ha promenerat, tio procent skulle ha cyklat och fler än var tredje skulle ha åkt kollektivt.

  Enligt uträkningen av transporttypernas utsläpp betyder det att de 100 elsparkcyklisterna kan ha orsakat 10 gånger så stora utsläpp med sin resa jämfört med om de hade tagit det alternativa transportsättet.

  Andra forskningsstudier som riktat ljus mot elsparkcyklarnas miljöpåverkan är bland annat en studie från i somras som visade på att de släpper ut mer avgaser än en dieselbuss , och tidigare i höstas slog analyskonsultbolaget WSP fast att elsparkcyklarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp.

  Företaget svarar på kritiken
  Elsparkcykelföretaget Voi är däremot kritisk till enkäten. De skriver i ett pressmeddelande att Ekot endast frågat personer i ett koncentrerat geografiskt område där folk främst cyklar, går eller åker kollektivt, och att det blir missvisande.

  I april i år genomförde företaget en egen undersökning där de ställde samma fråga till 10.000 slumpmässigt utvalda kunder i Europa. Enligt Voi svarade 25% av respondenterna att de med sin senaste elsparkcykelresa hade ersatt antingen en privat bilresa, taxiresa eller Uberresa.

  Alltså inte ens med företagens egna siffror är elsparkcyklarna totalt sett positiva för miljön och dessutom framförs de av vissa på platser där de absolut ej skall vara som torg och trottoarer, lämnas på gångbanan till stort hinder och som en direkt fara för synskadade och handikappade samt slängs i Stockholms vattendrag där batterierna läcker miljöfarliga ämnen!

  Se till att förbjuda denna miljöfara genast eller påför mångmiljonavgifter för nyttjandet av stadens mark som ger samma effekt!

  Med vänlig hälsning / Best Regards

  Arne Kriström

 2. Arne Kriström · · Svara

  Enklaste sättet att få bort denna miljöfarliga verksamhet som allvarligt stör fotgängare och är livsfarlig för handikappade är att höja avgifterna till astronomiska nivåer !Men förbjud omgående de miljöfarliga elsparkcyklarna! Metoden är oviktig ! Sätt nu miljön främst och få bort eländet!

  Flera forskningsstudier har på senare tid pekat ut att elsparkcyklarnas miljöpåverkan är långt större än vad som marknadsförs.

  I en nyligen publicerad rapport – en livscykelanalys – från North Carolina State University visas att en elsparkcykel ger upphov till utsläpp på 125 gram koldioxid per kilometer.

  I en uträkning av SR Ekot är det ungefär hälften av utsläppen från en normalstor bil, fem gånger mer än en person som åker stadsbuss och 30 gånger mer än en person på tunnelbanan. Det betyder att en tur med en elsparkcykel bara blir en miljövinst om den ersätter en bilresa.

  Bara 2 hade ersatt bilen
  Men i en enkät som Ekot gjort på stan med 100 elsparkcyklister var det bara två personer som hade valt bort bilen till förmån för elsparken.

  Hälften av de tillfrågade skulle – om elsparkcyklarna inte fanns – annars ha promenerat, tio procent skulle ha cyklat och fler än var tredje skulle ha åkt kollektivt.

  Enligt uträkningen av transporttypernas utsläpp betyder det att de 100 elsparkcyklisterna kan ha orsakat 10 gånger så stora utsläpp med sin resa jämfört med om de hade tagit det alternativa transportsättet.

  Andra forskningsstudier som riktat ljus mot elsparkcyklarnas miljöpåverkan är bland annat en studie från i somras som visade på att de släpper ut mer avgaser än en dieselbuss , och tidigare i höstas slog analyskonsultbolaget WSP fast att elsparkcyklarna inte har någon inverkan på minskade utsläpp.

  Företaget svarar på kritiken
  Elsparkcykelföretaget Voi är däremot kritisk till enkäten. De skriver i ett pressmeddelande att Ekot endast frågat personer i ett koncentrerat geografiskt område där folk främst cyklar, går eller åker kollektivt, och att det blir missvisande.

  I april i år genomförde företaget en egen undersökning där de ställde samma fråga till 10.000 slumpmässigt utvalda kunder i Europa. Enligt Voi svarade 25% av respondenterna att de med sin senaste elsparkcykelresa hade ersatt antingen en privat bilresa, taxiresa eller Uberresa.

  Alltså inte ens med företagens egna siffror är elsparkcyklarna totalt sett positiva för miljön och dessutom framförs de av vissa på platser där de absolut ej skall vara som torg och trottoarer, lämnas på gångbanan till stort hinder och som en direkt fara för synskadade och handikappade samt slängs i Stockholms vattendrag där batterierna läcker miljöfarliga ämnen.

  Med vänlig hälsning / Best Regards

  Arne Kriström

  1. Hej!
   Jag tycker du ska läsa inlägget igen och även underliggande PM. Att tex ta Ekots ”fråga på stan”-undersökning som intäkt för en överflyttning är inte att ta frågan seriöst.

   1. Arne Kriström · ·

    Problemen är för många – framför allt miljöproblemen med kort livslängd , batterier på strömmens botten etc etc och att ej agera stenhårt är ignorant och cyniskt!

    Om man struntar i hotet mot vanliga fotgängare borde enbart cyklar i vägen för handikappade vara tillräckligt för förbud! ( uteserveringar utreds tex minutiöst )!

 3. Arne Kriström · · Svara

  Elsparkcyklarna är en tickande miljöbomb som vanligen ersätter sunda promenader och alla kända studier visar negativ miljöpåverkan samt faror för handikappade och vanliga fotgängare!
  Höj avgifterna på stadens mark till astronomiska nivåer så försvinner de!

  1. Hej!
   Vi får inte ta avgifter för elsparkcyklar. Du kan läsa mer i den DN-artikel som länkas till i slutet av inlägget.

   1. Arne Kriström · ·

    Ok – men då får man genom att göra det enormt svårt o obekvämt knuffa bort denna störande och miljöfarliga verksamhet! Andra städer i världen har tillmötesgått den stora majoriteten av medborgarna som vill ha bort dessa. Att begränsa eller helt förbjuda dem i centrala zoner har fungerat väl!

   2. Det är ovanligt med förbud. De flesta städer har någon form av regelverk som de vi satt upp. Ofta har de dessutom lokala befogenheter som gör att de kan tex reglera användandet på trottoarer.

   3. Arne Kriström · ·

    Läs SvD idag om metoder för att stoppa vansinnet!

    . Elsparkcyklar skapar kaos: ”Som ett dårhus” Elsparkcyklarna vållar starka känslor inte bara i Sverige. Senast i raden agerar Singapore, som förbjuder det ifrågasatta fordonet på gångbanor – med upp till motsvarande drygt 14 000 kronor i böter som konsekvens. Följ med SvD:s korrespondenter som har tittat på elsparkcyklarnas utbredning runt om i världen.

    Med vänlig hälsning / Best Regards

    Arne Kriström

    Skickat från min iPhone

   4. Arne Kriström · ·

    Manhattan i New York City har dock undantagits eftersom fordonen anses kunna orsaka stök på stadsdelens trånga trottoarer och längs redan igenkorkade avenyer. Andra städer i USA som begränsat elsparkcyklarna är Nashville, Tenneesee och San Francisco.

    Med vänlig hälsning / Best Regards

    Arne Kriström

    Skickat från min iPhone

    > 6 nov. 2019 kl. 15:27 skrev Arne Kriström : > > Läs SvD idag om metoder för att stoppa vansinnet! > > . > Elsparkcyklar skapar kaos: ”Som ett dårhus” > Elsparkcyklarna vållar starka känslor inte bara i Sverige. Senast i raden agerar Singapore, som förbjuder det ifrågasatta fordonet på gångbanor – med upp till motsvarande drygt 14 000 kronor i böter som konsekvens. Följ med SvD:s korrespondenter som har tittat på elsparkcyklarnas utbredning runt om i världen. > > Med vänlig hälsning / Best Regards > > Arne Kriström > > > Skickat från min iPhone >

   5. Arne Kriström · ·

    Elsparkcyklarna har också blivit en riktig prestigefråga inför borgmästarvalet i Paris nästa år, och kandidaterna till jobbet slåss om att föreslå hårdast regler. Den nuvarande borgmästaren Anne Hidalgo lanserade i somras en åtgärdsplan med namnet ”Trottinetter i Paris: hur vi får bukt med anarkin”.

    Elsparkcyklarna ska, om åtgärdsplanen blir lag, bara få köras i cykelbanor – inte på trottoarerna. De ska dessutom kategoriseras som motorfordon. Därmed måste sparkcyklisterna följa samma trafikregler som bilar, motorcyklar och andra motorfordon. En åldersgräns på 12 år kan införas, och förarna ska inte få ha hörlurar på sig i trafiken.

    Bryter man mot hastighets- eller hörlursreglerna kan man direkt få böter på 135 euro. Den som kör på trottoaren kan få upp till 15 000 euro och till och med ett års fängelse.

    Med vänlig hälsning / Best Regards

    Arne Kriström

    Skickat från min iPhone

    > 9 nov. 2019 kl. 00:06 skrev Arne Kriström : > > Manhattan i New York City har dock undantagits eftersom fordonen anses kunna orsaka stök på stadsdelens trånga trottoarer och längs redan igenkorkade avenyer. Andra städer i USA som begränsat elsparkcyklarna är Nashville, Tenneesee och San Francisco. > > Med vänlig hälsning / Best Regards > > Arne Kriström > > > Skickat från min iPhone > >>> 6 nov. 2019 kl. 15:27 skrev Arne Kriström : >>> >> Läs SvD idag om metoder för att stoppa vansinnet! >> >> . >> Elsparkcyklar skapar kaos: ”Som ett dårhus” >> Elsparkcyklarna vållar starka känslor inte bara i Sverige. Senast i raden agerar Singapore, som förbjuder det ifrågasatta fordonet på gångbanor – med upp till motsvarande drygt 14 000 kronor i böter som konsekvens. Följ med SvD:s korrespondenter som har tittat på elsparkcyklarnas utbredning runt om i världen. >> >> Med vänlig hälsning / Best Regards >> >> Arne Kriström >> >> >> Skickat från min iPhone >>

   6. Arne Kriström · ·

    6 / 9

    London: Olagliga sedan 1835

    Foto: ZGPhotography Bland Europas storstäder sticker London ut – här får man inte köra med de eldrivna sparkcyklarna varken på vägar eller trottoarer. Man får köra dem hemma på sin tomt eller sina ägor – eller i den drygt 200 hektar stora Olympic Park i London fram till septembers slut. Överallt annars är det olagligt.

    Den som trotsar lagen riskerar 300 pund i böter och prickar i körkortet.

    Med vänlig hälsning / Best Regards

    Arne Kriström

    Skickat från min iPhone

    > 9 nov. 2019 kl. 00:07 skrev Arne Kriström : > > > Elsparkcyklarna har också blivit en riktig prestigefråga inför borgmästarvalet i Paris nästa år, och kandidaterna till jobbet slåss om att föreslå hårdast regler. Den nuvarande borgmästaren Anne Hidalgo lanserade i somras en åtgärdsplan med namnet ”Trottinetter i Paris: hur vi får bukt med anarkin”. > > Elsparkcyklarna ska, om åtgärdsplanen blir lag, bara få köras i cykelbanor – inte på trottoarerna. De ska dessutom kategoriseras som motorfordon. Därmed måste sparkcyklisterna följa samma trafikregler som bilar, motorcyklar och andra motorfordon. En åldersgräns på 12 år kan införas, och förarna ska inte få ha hörlurar på sig i trafiken. > > Bryter man mot hastighets- eller hörlursreglerna kan man direkt få böter på 135 euro. Den som kör på trottoaren kan få upp till 15 000 euro och till och med ett års fängelse. > > > Med vänlig hälsning / Best Regards > > Arne Kriström > > > Skickat från min iPhone > >>> 9 nov. 2019 kl. 00:06 skrev Arne Kriström : >>> >> Manhattan i New York City har dock undantagits eftersom fordonen anses kunna orsaka stök på stadsdelens trånga trottoarer och längs redan igenkorkade avenyer. Andra städer i USA som begränsat elsparkcyklarna är Nashville, Tenneesee och San Francisco. >> >> Med vänlig hälsning / Best Regards >> >> Arne Kriström >> >> >> Skickat från min iPhone >> >>>> 6 nov. 2019 kl. 15:27 skrev Arne Kriström : >>>> >>> Läs SvD idag om metoder för att stoppa vansinnet! >>> >>> . >>> Elsparkcyklar skapar kaos: ”Som ett dårhus” >>> Elsparkcyklarna vållar starka känslor inte bara i Sverige. Senast i raden agerar Singapore, som förbjuder det ifrågasatta fordonet på gångbanor – med upp till motsvarande drygt 14 000 kronor i böter som konsekvens. Följ med SvD:s korrespondenter som har tittat på elsparkcyklarnas utbredning runt om i världen. >>> >>> Med vänlig hälsning / Best Regards >>> >>> Arne Kriström >>> >>> >>> Skickat från min iPhone >>>

   7. Arne Kriström · ·

    I Japan klassas elskotrar ungefär som mopeder, vilket innebär att de måste ha registreringsskylt och backspegel, och föraren måste ha körkort. Något som gör det svårt för uthyrningstrenden att komma till Japan.

    Med vänlig hälsning / Best Regards

    Arne Kriström

    Skickat från min iPhone

    > 9 nov. 2019 kl. 00:09 skrev Arne Kriström : > > > 6 / 9 > > London: Olagliga sedan 1835 > > > Foto: ZGPhotography > Bland Europas storstäder sticker London ut – här får man inte köra med de eldrivna sparkcyklarna varken på vägar eller trottoarer. Man får köra dem hemma på sin tomt eller sina ägor – eller i den drygt 200 hektar stora Olympic Park i London fram till septembers slut. Överallt annars är det olagligt. > > Den som trotsar lagen riskerar 300 pund i böter och prickar i körkortet. > > > Med vänlig hälsning / Best Regards > > Arne Kriström > > > Skickat från min iPhone > >>> 9 nov. 2019 kl. 00:07 skrev Arne Kriström : >>> >> >> Elsparkcyklarna har också blivit en riktig prestigefråga inför borgmästarvalet i Paris nästa år, och kandidaterna till jobbet slåss om att föreslå hårdast regler. Den nuvarande borgmästaren Anne Hidalgo lanserade i somras en åtgärdsplan med namnet ”Trottinetter i Paris: hur vi får bukt med anarkin”. >> >> Elsparkcyklarna ska, om åtgärdsplanen blir lag, bara få köras i cykelbanor – inte på trottoarerna. De ska dessutom kategoriseras som motorfordon. Därmed måste sparkcyklisterna följa samma trafikregler som bilar, motorcyklar och andra motorfordon. En åldersgräns på 12 år kan införas, och förarna ska inte få ha hörlurar på sig i trafiken. >> >> Bryter man mot hastighets- eller hörlursreglerna kan man direkt få böter på 135 euro. Den som kör på trottoaren kan få upp till 15 000 euro och till och med ett års fängelse. >> >> >> Med vänlig hälsning / Best Regards >> >> Arne Kriström >> >> >> Skickat från min iPhone >> >>>> 9 nov. 2019 kl. 00:06 skrev Arne Kriström : >>>> >>> Manhattan i New York City har dock undantagits eftersom fordonen anses kunna orsaka stök på stadsdelens trånga trottoarer och längs redan igenkorkade avenyer. Andra städer i USA som begränsat elsparkcyklarna är Nashville, Tenneesee och San Francisco. >>> >>> Med vänlig hälsning / Best Regards >>> >>> Arne Kriström >>> >>> >>> Skickat från min iPhone >>> >>>>> 6 nov. 2019 kl. 15:27 skrev Arne Kriström : >>>>> >>>> Läs SvD idag om metoder för att stoppa vansinnet! >>>> >>>> . >>>> Elsparkcyklar skapar kaos: ”Som ett dårhus” >>>> Elsparkcyklarna vållar starka känslor inte bara i Sverige. Senast i raden agerar Singapore, som förbjuder det ifrågasatta fordonet på gångbanor – med upp till motsvarande drygt 14 000 kronor i böter som konsekvens. Följ med SvD:s korrespondenter som har tittat på elsparkcyklarnas utbredning runt om i världen. >>>> >>>> Med vänlig hälsning / Best Regards >>>> >>>> Arne Kriström >>>> >>>> >>>> Skickat från min iPhone >>>>

 4. Britta Lehtonen · · Svara

  Hej Daniel,
  Du skriver att elsparkcyklarna ”började dyka upp i Stockholm i september 2018” och då undrar jag om de inte behövde söka tillstånd för att ”dyka upp” i Stockholm?!
  Jag håller på varje punkt med Arne Kriström om problemen med elsparkcyklar, både vad gäller batteriernas miljöpåverkan i tillverkningen (vem har koll på hur de metaller utvinns som krävs för dessa urbana ”leksaker”?), den oacceptabla nerskräpningen och säkerhetsrisken när cyklarna ligger härs och tvärs ibland mitt i trottoarerna, säkerhetsriskerna i stadstrafiken pga förarnas ofta totala brist på självbevarelsedrift, det finns trots allt hårda (!!) bilar på gatorna och oskyddade fotgängare på trottoarer och övergångsställen, och en viktig aspekt, tycker jag, är att alla dessa förare går miste om den lilla vardagsmotion man får gratis när man tar sig fram till sitt mål eller till en hållplats/T-banestation. Att i TV uttala sig med en uppmaning till dem som framför cyklarna att visa hänsyn i trafiken är löjligt naivt!
  Bort med elsparkcyklarna i Stockholm!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: