Miljöpartistisk politik i Stockholm 2018-2022

För att göra det lättar för er väljare att förstå vilka omfattande förändringar och politiska framgångar Miljöpartiet i Stockholm haft under det grönblåa samarbetet 2018-2022 presenterar jag här en lista på omställningen till en hållbar klimatsmart stad.

Listan är på intet sätt fullständig. Just nu har den en övervikt från mitt område trafikområdet. Den kommer fyllas på eftersom vi summerar arbetet och även ta in hela det specifika klimatrotelsarbetet och de mer allmänpolitiska frågorna.


Utsläppsfri innerstad 2030. Detta innebär att vi 2021 förhandlat fram och skrivit in i staden budget att målsättningen är att Stockholms innerstad endast ska ha elbilar 2030. Vi beslutade också att ändra parkeringslagstiftningen och trängselskatterna så att fossilbilar ska få högre avgifter än elbilar. Detta som incitament att byta bil. En omfattande utbyggnad av laddplatser följer detta.

Största laddplatssatsningen i historien. Vi har beslutat att alla parkeringsplatser som staden råder över ska ha laddutrustning 2030. Det gäller totalt 100 000 platser varav hälften på gatan. Vi har delmålsatt uppdraget och Stockholm parkering ska 2026 fyllt alla garage. Vi har redan nått halvvägs. Våra tre kommunala bostadsbolag med nästan åttiotusen lägenheter börjar nu bygga ut för att redan nästa år ha minst 20 procent laddplatser. Vi ställer om!

Alla hyresgäster får laddplats inom tre månader i garage. Den som behöver en laddplats i våra bolags garage ska få det inom tre månader. Detta gäller i väntan på att den stora utbyggnaden kommer igång. Ingen ska stå utan el till den nya elbilen.

Framkomlighetsstrategin antogs på mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Den lägger fast de övergripande målen för trafikplaneringen under decennier och säger att staden ska prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen. I den ordningen.

Ny cykelplan antogs på näst sista kommunfullmäktige. Den anger cykelplaneringen för tjugo år framåt. Där finns vägen mot att göra Stockholm till en ledande cykelstad och styr utvecklingen framåt. Den gamla från 2013 blev föråldrad som en följd av att vi under mina åtta år som trafikborgarråd genomfört stora väsentliga delar av den gamla planen.

Ny gångplan antagen. Vi har tagit fram en ny gångplan denna mandatperiod som pekar ut hur vi ska se till att gång, som är mest prioriterat enligt vårat övergripande dokument framkomlighetsstrategin verkligen får rätt genomslag.

Nya skarpa trädmål. Vi har byt hanteringssätt av stadens träd. Primärt vårda istället för att ta ner sätta upp nya. Vi förlänger livslängden på befintliga träd. Samtidigt beslutades vi att om ett träd tas ned ska två upp. Vi ska öka antalet träd och vårda de som står. Ett krontäckningsmål sattes också, dvs att den yta på marken som täcks av trädkronorna i staden ska öka.

En miljard till cykel. Vi förhandlade in en miljard till cykelinvesteringar under mandatperioden. Detta har resulterat i en fortsatt omfattande omställningen av staden med nya breda och säkra cykelbanor. Detta är miljard två då vi förhandlade in en miljard förra även förra mandatperioden med S.

Stora broarna byggs om för gång och cykel. Vi bygger just nu om Västerbron och tar vägutrymme. Vi har fatta beslutat om att ta körfält på Skanstullsbron (byggstart i vinter). Vi har i dagarna satt igång med att plocka ett körfält vid Danvikstull och vi har fattat beslut om Liljeholmsbron. Cykel- och gångbron över slussen börjar snart byggas och förlängningen via Riddarholmskanalen ska breddas.

Cykeljourstyrka inrättad. 2021 startade den cykeljour som vi beslutade om 2020. Det är ett antal personer i egenregi som övervakar, rapportera fel och behov men även och lagar enklare skador i cykelnätet. De övervakar på cykel. Poängen är att säkra att de investeringar som gjorts underhålls och är säkra. Den är frikopplad från entreprenörerna som bygger och underhåller genom att den är i egenregi.

Sveriges första miljözoner för personbilar. Vi införde miljözon 2 på Hornsgatan i januari 2020 vilket innebar att äldre bensin och dieselbilar före 2011 förbjöds. Skälet är att luften var för dålig. Expressen kallade det att jag lyckades med det omöjlig. Nu 1 juli 2022 skärps den så att dieselbilar som är äldre än 2016 förbjuds på Hornsgatan.

Stor satsning för ett Grönare Sthlm.  Vi anslog 150 miljoner till satsningar på det vi kallar Grönare Stockholm. Projektet utveckla grönstruktur i våra ytterstadsdelar. Exempel är Stadsparken på Vårbergstoppen, gångstråk vid Magelungen och Norra Stadsparken i Rinkeby. Projektet påbörjades under förra mandatperioden och har nu totalbudget på 450 mkr. Trafikkontorets projekt.

Levande Sthlm med alla sommargågator. Detta drogs vi igång 2015 och har under denna mandatperiod permanentat verksamheten med egen avdelning och ökat antalet platser från 20 till 43. Budgeten har kraftigt ökat och vi har börjat permanenta gågatorna. Swedenborgsgatan tex. Ökat från 2018 under denna mandatperiod.

Kan rekommendera ett besök på nya Malmskillnadsgatan från Brunkebergs torg ända upp mot Jacobsgatan, Gustav Adolfs Torg eller Ingmar Bergmans gata.

Hastigheterna i Stockholm har sänkts. Alla gator och vägar i Stockholm har inventerats och fått huvudsakligen sänkta hastigheter. Vi har tagit bort 50 och 70.  Nu är 30 och 40 standardhastighet. Allt för att skydda de oskyddade trafikanterna gående och cyklister. De sista förändringarna klubbades i juni 2022.

Bussprioritering. Under denna och förra mandatperioden har vi tillsammans med regionen arbetat för att stombussarna, de blå ska komma fram snabbare. Det gäller alla linjer. Stora förändringar har gjorts i gatan så att bussen får företräde. Se tex på Hornsgatan och Odengatan med nya busskörfält, avstängd utfart från Rosenlundsgatan, borttagna svänga för bilar för att nämna några. Eller de beslut om Brommaplan som tagits där bussen nu får företräde framför bilarna.

Gågatorna har ökat. Vi har infört ett antal nya gågator under mandatperioden. Bland annat hela kvarteren innanför Kungsgatan/Vasagatan/Mäster Samuelsgatan/Drottninggatan. Merparten av city är nu gågator. Under förra mandatperioden skapades också ett stort antal gågator.

Vi har testat Framtidsgator. Gator utanför tre innerstadsskolor stängdes under 2021 av för trafik eller gjordes till gångfartsområde och gavs till barnen. Med hjälp av Vinova och KTH och Space scape möblerades ytorna upp tillsammans med skoleleverna. Detta går nu vidare och blir en del av stadens arbete med levande gator.

Felparkeringsavgifterna har höjts. Detta skedde i början av denna mandatperiod. Vi lade oss på de högsta avgifterna som är möjligt. Förra mandatperioden reformerades all parkering och avgifter införde i ett område motsvarande Göteborg. Detta ligger fast.

Parkeringsbolaget har blivit ett mobilitetsbolag. Under mina år som ordförande har Stockholm parkering ändrat karaktär från renodlat parkeringsbolag till att bli ett mobilitetsbolag. Detta har resulterat i att bolaget denna mandatperiod har flest mobilitetshubbar i landet där det finns cykelparkering, bilpooler, leveransboxar, laddplatser och i vissa fall lastcykelpooler.

Europas största laddgarage. Vi har drivit igenom att det nya stora Hagastadsgaraget som från början fylls med laddplatser på de fullt utbyggda 1000 p-platserna. Vi installerade under våren 800 laddpunkter, dvs på alla platser, vilket gör det till det mest laddtäta garaget i Europa.

Djurgården bilfritt. Jag har länge arbetat med att göra Djurgården bilfritt. Att regeln ska vara att man inte kan ta bilen dit såvida man inte är boende. Tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) och Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI) provade vi detta nu i juni. KDF och KDI har tagit fram en genomförandeplan.

Diagonala övergångsställen. Sveriges första diagonala övergångsställen likt Shibuya i Tokyo öppnades under mandatperioden i korningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan och vid Telefonplan. Frågan har diskuterats i över sextio år men blev verklighet först nu.

Biltrafiken minskar. Detta är ett mål i stadens budget denna som förra mandatperioden. Och vi har lyckats minska biltrafiken i Stockholm. 2017/18 sjönk den för första gången på ett decennium. Och om man räknar bort coronaeffekter fortsätter det ned. Detta gäller stadens vägnät och det statliga (Essingeleden, Norra länken, Södra länken m.m.). Stadens nät har vi faktiskt kunnat hålla nere under båda mandatperioden. Det var statens vägar som ökade.

Östlig förbindelse som projekt har stoppats under mandatperioden.

Bromma flygplats ligger i stadens översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. Detta förde vi in förra mandatperioden. Detta såg vi till att det ligger kvar i översiktsplanen och är därmed inte en fråga. Frågan är när Bromma ska läggas ned.

Uteserveringar har vi fyllt staden med. Under förra mandatperioden ändrade vi de första reglerna för uteserveringar och gjorde det enklare att få tillstånd. Vi införde även satellitservering på gatan. Under innevarande mandatperiod gav vi direktivet att vi ska vara mycket generösa med tillstånd vilket lett till ett enormt uppsving för uteserveringar i Stockholm. Vi ändrade också vinterreglerna för att få till dem på vintern.

Torghandeln reformerad med närodlat. Vi har under denna mandatperiod reformerat torghandeln för att få till ett mer mångfasetterat utbud med mindre leverantörer och närodlat. Vi har utökat antalet torg med handel till 49 och även infört vad vi kallar tillfälliga torghandelsplatser för mer varierat utbud. Totalt 42 torg har försett med dessa platser. Ett gestaltningsprogram har tagits fram för en mer levande stad.

Nytt förmånligt lånecykelsystem. I maj lanserades det nya lånecykelsystemet som är tänkt att finnas i hela Stockholm ända ut i yttersta stadens yttre delar. 5000 elcyklar på 300 platser. Fri användning för 157 kr per år. Tyvärr har leverantören just nu stora problem med systemet men vi hoppas att det snart är fullt funktionellt.

Omfattande satsning på cykelparkeringar. Under mina åtta år har vi byggt drygt 17 000 cykelparkeringar och är idag uppe i över 30 000. Merparten byggdes denna mandatperiod.

Cykla mot enkelriktat. Redan förra mandatperioden skyltade vi om så att man fick cykla mot enkelriktat. Transportstyrelsen upphävde dock vår skyltning under denna mandatperiod varvid vi hittade en alternativ lösning som nu gäller. Över tre hundra gator berörs av reformen.

Gångsatsningar. Vi budgeterade totalt 500 miljoner till gång och bussframkomlighet denna mandatperiod. Merparten av pengarna har gått till gångsatsningar. Bredare övergångsställen, smarta trafikljus, trafiksäkra övergångsställen, genomgående gångbanor vid huvudgator och så kallade öron. Öron är där vi kragar ut trottoaren i gatan så att övergången blir kort. För att nämna några projekt.

Ny kajstrategi framtagen. Under mandatperioden tog trafiknämnden över ansvaret för kajerna i staden. Vi tog därför fram en ny kajstrategi som syftar till att levandegöra kajerna och lyfta staden ner till vattnet. Många projekt pågår som att omvandla Skeppsbron och levandegöra hela Strandvägen. Ni kan under sommaren se hur vi möblerat upp parkeringsytor och prövar nytt.

Större gatuomvandlingar. Vasagatans ombyggnad med breda trottoarer och separata cykelbanor och massor med träd avslutas i augusti. Förlängningen Norra Bantorget och Torsgatan upp till St Eriksplan är klara. Dessa projekt löper över två mandatperioder. Malmskillnadsgatan som beslutades denna mandatperiod blev klar 2020. Kungsgatans norra del påbörjas efter nyår och hela södra Götgatans omvandling väntar på sitt sista beslutet. Klarabergsgatan blev klar vid valet 2018.

Sänkt Stockholms koldioxidutsläpp med över 1 ton. Sedan vi tillträdde 2014 har vi systematiskt arbetat med att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Vi har överträffat målen och sänkt från 2,7 till 1,6 ton. Enskilt största åtgärden var när vi stängde kolkraftverket i Värtan 2020.

Stängt kolkraftverket i Värtan. En enorm klimatseger kunde plockas hem när vi 2020 stängde ned det gamla kolkraftverket i Värtan. Samägt med det finska bolaget Fortum var det en resa att få igenom.

Nobelcenter stoppade vi initialt vid ingången av mandatperioden. Nu planeras centret vid slussen till allas belåtenhet.

Apples tilltänkta butik i Kungsträdgården stoppade vi initialt i början av mandatperioden.

Inget tiggeriförbud. I grundförhandlingarna låste vi frågan om tiggeriförbud. Det får inte införas.

Inga ombildningar i innerstan eller närförort. Det låste vi tidigt. Däremot helt i linje med vårt program innan valet 2018 har vi godkänt ombildningar i områden där hyresrätter är klart dominerande. Där hyresrätterna är i majoritet och allmännyttan är i majoritet av hyresrätterna. Men aldrig så att det gått under detta. Det innebar ett smärre antal ombildningar i 11 av 113 stadsdelsområden.

En kommentar

  1. Hej Daniel,
    hur kommer det att ”gröna vågen” för cyklister på Götgatan skrotades 2 veckor innan valet? Sedan försöket med att öppna en fil för cyklister har situationen bara försämrats medan bilarna fortfarande får korsnings- och trafikljusfri fart inte bara genom Södermalm utan också förbi Gamla Stan. Cyklisterna får istället vänta minst 10 gånger vid olika trafikljus.
    Det hjälper inte att skriva en bra cykelplan. Det enda som hjälper är att förbättra möjligheterna att cykla.

    P.S. Förresten, mopedisterna bryr sig inte om det, De använder sig ju av annan energi varje gång de måste accelerera efter röd ljus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: